~ Kancelaria Orzeł

Czy da się kupić sieć za pieniądze z pożyczki szerokopasmowej?

Akwizycja sieci jest co raz bardziej popularnym sposobem ekspansji przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Istotną przeszkodą w tym zakresie są jednak pieniądze. Rozwiązaniem problemu może być skorzystanie z pożyczki szerokopasmowej. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie w zarysie, które transakcje mogą być sfinansowane z pożyczki szerokopasmowej oraz jak taki proces wygląda. 

Nie każdy zakup sieci można sfinansować

Instytucje finansowe są skłonne finansować zakup sieci pod warunkiem, że są one sprzedawane w postaci składników majątku takich jak aktywa lub przedsiębiorstwo. W praktyce oznacza to, iż nie jest możliwe sfinansowanie zakupu udziałów w spółce, która ma sieć – konieczne jest nabycie od takiej spółki sieci jako zbioru rzeczy ruchomych lub w formie zorganizowanej całości, to jest przedsiębiorstwa. Oczywiście zakup sieci od spółki osobowej, spółki cywilnej oraz jednoosobowej działalności również jest możliwy. Należy zastrzec, że przedmiotem finansowania nie może być zakup sieci, które zostały wcześniej wybudowane za środki uzyskane w ramach pomocy publicznej.

Kto może dostać pożyczkę?

Zasadniczo każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny. Potencjalny pożyczkobiorca jest jednak bardzo skrupulatnie badany. Należy przygotować się na ujawnienie wszystkich informacji odnośnie przedsiębiorstwa pożyczkobiorcy oraz jego osobistej sytuacji majątkowej. W szczególności oceniany jest potencjał firmy do spłaty pożyczki oraz jej majątek, to jest: przychód za ostatnie 2-3 lata, dochód, koszty, amortyzacja, dynamika tych parametrów (wzrost lub spadek w czasie), wartość aktywów, poziom zadłużenia, poziom ściągalności należności, liczba abonentów a także jej zmiany w czasie, długość sieci oraz technologia, w jakiej została wybudowana.

Najważniejszy jest biznesplan

Instytucje finansowe, poza oceną sytuacji majątkowej kredytobiorcy, będą chciały zweryfikować czy przepływy finansowe wygenerowane przez kupowaną sieć, po włączeniu jej do przedsiębiorstwa kredytobiorcy, wystarczą do bieżącej obsługi kredytu oraz czy transakcja pozwoli osiągnąć po stronie kupującego i sieci tak zwany efekt synergii. W praktyce oznacza to konieczność wykazania, że sieć i przedsiębiorstwo po ich połączeniu będą bardziej efektywne, niż działając odrębnie. Wykazanie wszystkich tych okoliczności odbywa się poprzez sporządzenie stosownego biznesplanu. 

Pożyczka musi zostać zabezpieczona

Instytucje finansowe wymagają zabezpieczenia zwrotu przekazanych środków. Podstawowym, choć dosyć niepozornym zabezpieczeniem, jest zagwarantowanie przez pożyczkobiorcę odpowiedniego wkładu własnego, który zostanie przekazany na zapłatę ceny za kupowaną sieć. Jego wysokość jest ustalana z pożyczkodawcą i zależy od wielu czynników. Najczęściej waha się ona w przedziale od 10% do 30% wartości transakcji. Instytucja finansowa na pewno będzie oczekiwała weksla własnego in blanco pożyczkobiorcy. Co do innych form zabezpieczenia – pozostaje to przedmiotem negocjacji stron umowy kredytowej. Instytucja finansowa będzie oczekiwała zabezpieczeń najbardziej pewnych, to jest nieruchomości, jednak katalog możliwych rozwiązań jest bardzo szeroki. Do powszechnie stosowanych należy zastaw rejestrowy na kupowanej sieci, sieci kredytobiorcy, przedsiębiorstwie kredytobiorcy lub innych aktywach. 

Kupowanie sieci z pożyczki – jak to wygląda krok po kroku?

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że pozyskiwanie środków z pożyczki szerokopasmowej jest procesem czasochłonnym. Konieczne jest uzyskanie zobowiązania właściciela sieci, że do momentu uzyskania środków przez pożyczkobiorcę nie sprzeda on sieci na rzecz osoby trzeciej, a gdy decyzja kredytowa będzie pozytywna, sieć zostanie sprzedana właśnie jemu. W praktyce odbywa się to przez zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży lub innej umowy o podobnym charakterze. Umowa ta powinna w szczególności określać cenę oraz harmonogram płatności za sieć, aby możliwe było określenie na ile powinno opiewać finansowanie. 

W następnej kolejności należy złożyć wniosek kredytowy i uzgodnić warunki finansowania z instytucją finansową. Proces ten wraz z oceną zdolności kredytowej zależy od stopnia złożoności transakcji, ale należy zakładać, że potrwa on co najmniej kilka miesięcy. Jeżeli decyzja będzie pozytywna, wówczas instytucja finansowa zażyczy sobie formalnej wyceny sieci oraz przedstawienia raportu z badania sieci pod względem prawnym i technicznym. 

Ostatnim etapem jest uzgodnienie ze sprzedającym oraz pożyczkodawcą treści umowy sprzedaży sieci i ustanowienie stosownych zabezpieczeń osobistych i rzeczowych, po których następuje zawarcie umowy sprzedaży oraz przekazanie środków przez pożyczkodawcę.  

Czy warto kupować sieć w oparciu o pożyczkę szerokopasmową? – Podsumowanie

W mojej ocenie warto kupić sieć w oparciu o pożyczkę szerokopasmową. Po pierwsze, środki z tej pożyczki są tańsze niż jakiekolwiek inne formy finansowania akwizycji. Po drugie, nawet jeżeli pożyczkobiorca ma środki własne na zakup sieci, warto rozważyć finansowanie zakupu długiem, aby gotówka mogła zostać zainwestowana w inne niż akwizycja obszary działania firmy – na przykład w jej organiczny rozwój. Po trzecie, instytucja finansowa będzie po tej samej stronie negocjacji ze sprzedającym co nabywca sieci, więc łatwiej będzie uzyskać pewne ustępstwa co do warunków sprzedaży. 

Jeżeli interesują Państwa zagadnienia związane z akwizycją sieci, ich finansowaniem lub audytem, zapraszam do kontaktu – maciej.jojczyk@kancelariaorzel.pl

Autor jest prawnikiem i partnerem w Brightspot – https://brightspot.pl/

~ Kancelaria Orzeł


Czytaj także:
ELEKTROENERGETYKA